کـــــــــافـــــــــه ســـــــــــبز
گیــــــاهـــــان دارویـــــــــــی
مهمون نوازی من زبون زد تو فامیل   


واسه همون همیشه می ریزن سرم یه ایل


همیشه موقع شام میدم منو دستشون


هر غذایی که بگن میزارم رو میزشون


Image result for ‫میز شام‬‎